Önce İnsan Sonra Haber

Yabancı yatırımcıya düşündüren kıyak!

Özellikle ihalelere katılmak için istenen belgelerde yurt dışı merkezli şirketlere kolaylıklar getirildi.

Ekonomi 20 Haziran 2021 Pazar / 3 ay önce
Yabancı yatırımcıya düşündüren kıyak!

Ekleyen: Kozmiktürk

İhale Kanunu ile ilgili yedi yönetmelik ve iki adet de tebliğ değişikliği yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı gibi başlıklarda yapılacak olan ihalelere katılımı kolaylaştıran düzenlemeler yapıldı. İhaleye giren şirketlerin teminatlarına ise haciz uygulanamayacak. 

Bugünkü Resmi Gazete’de Kamu İhale Kanunu’nda, ihalelere girecekler için bir dizi değişiklik yayımlandı. Resmi Gazete’de İhale Kanunu ile ilgili yedi yönetmelik iki adet de tebliğ yer aldı.

Özellikle ihalelere katılmak için istenen belgelerde yurt dışı merkezli şirketlere kolaylıklar getirildi. Ayrıca ihaleye girenlerin verdiği teminat mektuplarına haciz uygulanmasının da önüne geçildi.

Hizmet ihalelerinde işin eksik yapılması durumunda kamunun yaptırımları yumuşatıldı. İhalelere girecekler için başvurular elektronik ortamda kolaylaştırıldı.

“İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile şirketlerin ıslak imzalı sirküler yerine beyanname ile de ihalelere başvuru yapabilmesinin önü açıldı. “EKAP (Elektronik Kamu İhale Platformu) üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet ile)” ibaresi eklenerek fiziki başvuruda istenen imzaların, EKAP’a dijital ortamda da gönderilebilmesi sağlandı.

DANIŞMANLIK İHALELERİNDE YABANCILARA KOLAYLIK GETİRİLDİ

2009 yılından bu yana 23 kez değiştirilen "danışmanlık hizmet alımı ihalelerine" ilişkin düzenlemede bir değişiklik daha yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile artık danışmanlık ihalesine girecek olan şirketlerden Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı imza sirkülerinin talep edilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, yapılan düzenlemeyle; yabancılardan ihaleye katılmak isteyenlere de kolaylık getirildi. Eski düzenlemede yer almayan, “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur” ifadesi eklendi. 

TEMİNAT MEKTUBUNA HACİZ UYGULANAMAYACAK

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile EKAP üzerinden yapılan ihaleler için şirketlerin verdiği teminatlara haciz işlemi uygulanması engellendi. Yönetmeliğe “4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” cümlesi eklendi. Böylece ihaleye giren şirketin alacaklıları, bankalar üzerinden verilen teminatları haczedemeyecek. 2011’de elektronik ortama alınan ihaleleri düzenleyen Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde 2011’den bu yana toplam 15 değişiklik yapıldı.

HİZMET İHALELERİNDE EKSİK İŞLERE UYGULANAN YAPTIRIM YUMUŞATILDI

Temizlik, güvenlik, şoför hizmeti gibi alımların yapıldığı ihaleleri düzenleyen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde de değişiklikler yapıldı.

Diğer ihale türlerinde olduğu gibi hizmet alım işlerinde de yabancılara belge konusunda aynı kolaylıklar sağlandı. Hizmet ihalelerinde sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi bölümünde değişiklik yapıldı. Daha önce ihtara gerek olmaksızın yarım ya da ihaleye uygun olmayan işlerde ihale iptal edilebiliyordu.

Eklenen “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 16’ncı maddesinin başlığı “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” olarak, 16.1. inci maddesinde yer alan “İdare” ibaresi “İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare” olarak değiştirildi. Böylece ihaleyi alan şirkete uygulanan yaptırımlar hafifletildi. Hizmet ihalelerinde de 2009’dan bu yana 31 değişiklik yapıldı.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te de yabancıların belge ibrazlarına dair düzenleme yapıldı. “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir” ifadesi ile istenen belgelerde kolaylık sağlandı. İnşaat işlerinin ihalesinin yapıldığı yapım işleri ihalelerini düzenleyen yönetmelikte de 2009’dan bu yana 31 defa farklı başlıklarla düzenleme yapıldı.(Ankahaber)

yabancıyatırımcı